TZ: Česká transpozice směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu poškodí uživatele internetu i české firmy

Tisková zpráva neziskových organizací:
Iuridicum Remedium, z. s. / Jan Vobořil / voboril@iure.org
Za bezpečný a svobodný internet, z. s. / David Albrecht / david.albrecht@sdilejbezpecne.cz

Ministerstvo kultury předložilo zásadní regulaci a změnu pravidel pro běžné užívání internetových služeb, která implementuje novou směrnici EU o autorském právu na jednotném digitálním trhu (EU 2019/790). Novela autorského zákona je ale zpracovaná nekvalitně, nepřihlíží k doporučením Evropské komise a negativně ovlivní nejen české firmy, které podnikají na internetu, ale všechny uživatele běžných internetových služeb. Ve společné tiskové zprávě na problematický návrh novely autorského zákona poukazují společně neziskové organizace Iuridicum Remedium (IuRe) a Za bezpečný a svobodný internet.

Zatímco dnes je problematika ochrany autorských práv diskutována a řešena zejména u toho typu autorského obsahu, s jehož tvorbou jsou zpravidla spojené vysoké náklady (filmy, profesionální fotografie, hudba), v důsledku novelou navrženého plošného předběžného kontrolního mechanismu bude nově předmětem posuzování souladu s autorskými právy každý jednotlivý soubor (dokument, pdf, prezentace, tabulka, skript), který uživatel s jakýmkoliv úmyslem kamkoliv nahraje. To má obrovské dopady na všechny české uživatele internetu, jejich svobodný přístup k informacím i na ochranu osobních údajů jejich i těch, které jsou součástí nahrávaného obsahu.

Česká transpozice směrnice bohužel neřeší celou řadu problémů, mezi které počítáme především:

  • Nedostatečné zohlednění problematiky ochrany osobních údajů.
  • Neřeší otázku ochrany práv uživatelů (safeguards).
  • Absence zákazu obecného dohledu zakotveného v čl. 17 odst. 8 Směrnice.
  • Nedostatečná ochrana výjimek (parodie, memy, apod.).
  • Narušování zabezpečení osobních údajů – otázka šifrování.
  • Otázka technické realizovatelnosti povinností předběžné kontroly obsahu.

Výše uvedené nedostatky budou mít značný dopad do ústavně zaručených práv uživatelů internetu i na každodenní aktivity, které využívají studenti, učitelé, zaměstnanci i firmy. Evropská komise k této problematice vydala v červnu letošního roku doporučení, která měla členským zemím napomoci implementovat směrnici v souladu s právy uživatelů a s důrazem na ochranu zákonných výjimek. Na základě polské žaloby se touto věcí zabývá také Soudní dvůr EU. Generální advokát, který má za úkol připravit své stanovisko pro potřeby SDEU v dané věci, byl ve svých závěrech ještě přísnější než doporučení EK. Tato doporučení bude EK v brzké době aktualizovat dle konečného výroku Soudního dvora Evropské Unie.

„Česká implementace směrnice v podobě, jak jí navrhuje ministerstvo kultury, nezohledňuje ani jedno z těchto doporučení a už nyní je jasné, že bude nutné ji zásadně přepracovat. Pokud se tak nestane, vydá se Česká republika podobnou cestou jako Francie, která již národní předpis přijala způsobem, který dostatečně nezohledňuje výjimky ve směrnici obsažené. Evropská komise již s touto členskou zemí vede jednání a Francie bude nucena národní legislativu novelizovat tak, aby byla v souladu s doporučeními EK a SDEU,“ upozornil na možné budoucí problémy právník IuRe Jan Vobořil.

Co je potřeba udělat?

„Z tohoto důvodu navrhujeme přepracovat znění transpozice směrnice do podoby, která bude zahrnovat doporučení odborníků, EK a SDEU,“ uvedl David Albrecht ze spolku Za bezpečný a svobodný internet.

„Vzhledem ke skutečnosti, že dokument je schválen končící vládou a nebyl projednán parlamentem, považujeme za nedostatečné a pro kvalitu regulace vysoce rizikové, aby takto zásadní změny byly předkládány formou poslaneckých pozměňovacích návrhů, které neprocházejí standardním připomínkovým řízením a kontrolou legislativní kvality,“ doplnil Vobořil.

„Navrhujeme proto, aby se novela autorského zákona vrátila k přepracování na Ministerstvo kultury a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Směrnice upravuje oblast digitálního trhu a má zásadní dopady na české podnikatelské prostředí,“ dodal Albrecht.

Spolupráce s Ministerstvem průmyslu a obchodu je tak zásadní pro kvalitu připravené regulace i pro ochranu konkurenceschopnosti českých firem. Skutečnost, že se toto ministerstvo vyjadřovalo pouze v rámci mezirezortního připomínkování a nestálo u tvorby české implementace od počátku, považují obě organizace za zásadní chybu. Nyní je čas ji napravit.

Příloha: konkrétní seznam připomínek k novele.