Upozorňujeme na nedostatky autorskoprávní směrnice

V září jsme podepsali otevřený dopis týkající se evropské směrnice o copyrightu. Nyní jsme společně se spolkem Za bezpečný a svobodný internet připravili obsáhlé připomínky k implementaci článku 17 autorskoprávní směrnice, který má přinést povinnost zavádění upload filtrů, které budou filtrovat nahrávaný obsah s cílem zamezit porušování autorských práv. Česká právní úprava, která v podstatě směrnici kopíruje, bohužel přejímá všechny nedostatky směrnice včetně řady vágních ustanovení i chybějící vize, jak by měla právní úprava v praxi vlastně fungovat.

Vedle ohrožení výjimek z autorskoprávní ochrany (např. nahrávání parodií apod.) nebo nejasného vymezení, na koho se povinnosti budou vztahovat a na koho už ne, upozorňujeme i na možné zásahy do soukromí. Užívání filtrů může vést k omezování možnosti sdílet šifrované soubory, může vést ke zvýšené míře prohlížení obsahu souborů, včetně možného zneužití dat poskytovateli k jiným účelům atd.

Ze směrnice navíc nebyl do české právní úpravy překlopen čl. 17 odst. 8, který zakazuje, aby plnění povinností skončilo plošným sledováním.

Ministerstvo kultury jsme opakovaně upozorňovali, že před implementací je vhodné počkat na výsledky jednání na úrovni Evropské komise, které mají dát vodítka pro praktické fungování filtrace, které požaduje směrnice. Ministerstvo ale tlačí na pilu, aby implementaci stihlo v termínu a doslovným přepisem směrnice do autorského zákona si myje  ruce nad právní úpravou, o níž nikdo netuší, jak by měla v praxi fungovat.

Ohledně připomínek jsme komunikovali i s vládní zmocněnkyní pro lidská práva, naše připomínky byly na základě dohody částečně promítnuty i do připomínek úřadu vlády.

Připomínky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (č.j. předkladatele MK-S 7178/2020, PID KORNBV4HKCRN)