Velký bratr a COVID-19

V čem je problém?

Se začátkem epidemie COVID-19 se začala rojit celá řada nápadů jak proti nákaze bojovat. Jako inspirační zdroje byly často uváděny asijské země a jako vhodný nástroj trasování kontaktů nakažených. Od počátku jsme vstupovali do veřejné debaty a upozorňovali na to, že asijská řešení, která neberou ohled na soukromí, jsou nepřijatelná. Od počátku jsme také upozorňovali na nevhodné využívání cloudových úložišť v USA (mimo kontrolu sledovaných osob, ale i naší státní správy) a další rizika při nakládání s osobními údaji. Upozorňovali jsme též na problém digitálního vyloučení v souvislosti s posilováním role chytrých telefonů a bezhotovostních plateb.

Co se nám povedlo

  • Vstupovali jsme do diskuze o nelegálním předávání dat o lidech v karanténě policii, které skončilo pokutou. Konkrétně jsme podali podnět Úřadu pro ochranu osobních údajů ve věci neoprávněného předávání osobních údajů Hygienickými stanicemi policii (únor 2021). Podnět byl více než rok prošetřován ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů v rámci kontroly. Proto jsme v prosinci 2021 vznesli oficiálně dotaz, jehož zodpovězení jsme následně museli v lednu urgovat. Žádali jsme přitom informaci, v jaké fázi se šetření v současné době nachází. Bylo nám sděleno, že ÚOOÚ došel k během kontroly k závěru, že Policie ČR při zpracování neměla právní titul a tím porušila GDPR, v rámci správního řízení pak bylo zjištěno, že Policie ČR přišla s novým účelem sběru dat (předcházení trestné činnosti). Policii ČR bylo následně uloženo nápravné opatření, aby zpracovala tzv. Posouzení dopadu na ochranu osobních údajů a následně se obrátila na ÚOOÚ k projednání předmětného zpracování. V srpnu 2022 pak byla Ministerstvu vnitra udělena pokuta 975 000 Kč.
  • Díky našim návrhům se podařilo zavést některé změny v systému očkování proti COVID-19 jako je zavedení očkování bez registrace nebo nahrazení analytických nástrojů Googlu v rezervačním formuláři takovými alternativami, které jsou přátelštější k soukromí.
  • Sepsali jsme analýzu pro nástroj eRouška.
  • Upozorňovali jsme na to, že by trasovací nástroje neměly být nijak povinné.
  • V červenci 2020 jsme otevřeným dopisem vyzvali ministerstvo zdravotnictví, aby řešilo dopady zrušení právního základu pro předávání osobních dat do USA (tzv. Privacy Shield) Evropským soudním dvorem, na základě něhož jsou data předávána do USA. Evropský soud považuje data Evropanů v USA za zneužitelná a dává nám tak za pravdu, když kritizujeme využívání cloudových úložišť společnosti Google či Amazon k ukládání citlivých epidemiologických dat.
  • K lepší ochraně dat z Chytré karantény vyzval díky nám i Senát.
  • Opakovaně jsme upozorňovali na riziko sběru dat při distanční výuce.