Žádné nařízené ukládání údajů (data retention) v EU!

Zveřejňujeme společný dopis několika evropských digitálně-právních organizací ze dne 6. října 2020, který jsme jako Iuridicum Remedium podepsali. Originální dopis zde.

Dopis se týká problematiky data retention – tento termín označuje plošný sběr dat o uskutečněné komunikaci nás všech. Zahrnuje telefonické hovory, SMS/MMS, připojení k internetu. Není znám obsah komunikace, data se přesto po dobu šesti měsíců uchovávají a lze je využít pro vyšetřování trestné činnosti.

Níže uvedený dopis byl odeslán těsně před vyhlášením rozsudku Soudního dvora Evropské unie, ve kterém evropský soud označil sbírání provozních a lokalizačních dat za nepřípustné, mimo jiné z toho důvodu, že odporuje tzv. e-privacy směrnici. Rozhodnutí potvrdilo, že stávající systém plošného data retention, jako je například v ČR, je neudržitelný, na což naše organizace dlouhodobě upozorňuje.

Na vyznění následujícího dopisu však rozsudek nic nemění. V dopise se snažíme upozornit nejen na to, že data retention je nástroj odporující základním právům a svobodám (na což upozornil Soudní dvůr EU), ale že jde i o nástroj nepřiměřeně drahý a přitom postradatelný. Jak vyplývá z řady studí, ale nakonec i z naší argumentace před Ústavním soudem, tak napříč evropskými státy se ukazuje, že plošný sběr dat nemá vliv na zvýšení objasněnosti trestných činů ani na míru kriminality. Policie dokáže trestné činy vyšetřovat srovnatelným způsobem i bez plošného sběru dat. Naopak v některých státech paradoxně vedlo zrušení plošného sledování ke zvýšení objasněnosti trestných činů. 

Společný dopis neziskových organizací: Žádné nařízené ukládání údajů (data retention) v EU!

Společný dopis ze dne 6. října 2020 pro:
– Ylvu Johansson, evropskou komisařku pro vnitřní věci,
– Thierryho Bretona, evropského komisaře pro vnitřní trh,
– Didiera Reynderse, evropského komisaře pro spravedlnost, a
– Margrethe Vestager, viceprezidentku Evropské komise.

Hluboce nás znepokojují oznámení o tom, že se Komise chystá zvážit potřebu dalších akcí k nařízenému ukládání komunikačních údajů, jakmile budou vydána soudní rozhodnutí k probíhajícím případům. Dne 9. prosince 2019 prohlásila komisařka Johansson: „Ano, myslím si, že potřebujeme legislativu pro nařízené ukládání údajů.“ Byla zadána studie „možných řešení pro ukládání údajů“. Německá nezisková organizace hájící digitální práva Digitalcourage považuje návrh této studie za zaujatý, neboť nezohledňuje rizika ukládání telekomunikačních údajů.

Ze všech sledovacích opatření, která byla kdy zavedena Evropskou unií, je plošné a nerozlišené ukládání telekomunikačních údajů tím, které nejvíce zasahuje do lidského soukromí, a také možná tím nejméně populárním. Směrnice EU o ukládání údajů vyžadovala nerozlišený sběr citlivých informací o sociálních kontaktech (včetně obchodních kontaktů), pohybu a soukromých životech (jako jsou např. kontakty s lékaři, právníky, radami zaměstnanců, psychology, linkami pomoci atd.) více než 500 milionů Evropanů, kteří nebyli podezříváni ze žádných přečinů.

V rozsudku ze dne 8. dubna 2014 anuloval Evropský soudní dvůr (ECJ) směrnici 2006/24 o ukládání údajů, která požadovala, aby telekomunikační společnosti ukládaly údaje o komunikacích všech svých zákazníků. Toto ale stále zůstává včleněno do právních řádů různých členských států Evropské unie.

Věříme, že takto invazivní sledování celé populace je nepřijatelné. Je-li takovýto sledovací režim zaveden, jsou sbírány citlivé informace o sociálních kontaktech (včetně obchodních kontaktů), pohybu a soukromých životech (jako jsou např. kontakty s lékaři, právníky, radami zaměstnanců, psychology, linkami pomoci atd.) milionů Evropanů bez ohledu na podezřelost jednotlivce. Plošné a nerozlišené ukládání telekomunikačních údajů se ukázalo škodlivé pro mnoho sektorů společnosti. Ukládání telekomunikačních údajů narušuje profesionální mlčenlivost, vytváří trvalé riziko úniků údajů a zneužití údajů a odrazuje občany od využívání elektronických komunikačních sítí pro důvěrnou komunikaci. Podlamuje ochranu novinářských zdrojů, a tím narušuje svobodu tisku.

Celkově poškozuje základy naší otevřené a demokratické společnosti. Při neexistenci programů finanční kompenzace ve většině zemí musí tuto nesmírnou cenu režimu ukládání telekomunikačních údajů nést tisíce dotčených poskytovatelů telekomunikací. To vede na zvyšování cen a ukončování služeb, což vytváří nepřímou zátěž pro zákazníky.

Studie dokazují, že komunikační údaje dostupné bez nařízeného ukládání jsou obecně dostačující pro efektivní vyšetřování zločinu. Paušální ukládání údajů se prokázalo být nadbytečné, škodlivé nebo i protiústavní v mnoha evropských státech, jako je Belgie, Německo, Rakousko, Rumunsko, Řecko a Švédsko. Tyto státy bojují se zločinem pomocí cíleného sběru provozních údajů potřebných pro konkrétní vyšetřování, jako je režim ukládání údajů odsouhlasený Úmluvou Rady Evropy o kybernetické kriminalitě.

Tvrdíme, že současný německý zákon pro ukládání telekomunikačních údajů nesmí být brán jako vzorový zákon pro EU. Za prvé již proti tomuto zákonu probíhají různé ústavní stížnosti, za druhé tento německý zákon používá stejný principiálně nebezpečný přístup nepřetržitého sběru údajů o každém občanovi bez ohledu na podezření, hrozby nebo potřeby v jednotlivých případech.

Neexistuje důkaz, že by ukládání telekomunikačních údajů poskytovalo lepší ochranu proti zločinu. Na druhou stranu vidíme, že stojí miliardy eur, ohrožuje soukromí nevinných lidí, narušuje důvěrnou komunikaci a vytváří prostor pro stále rostoucí hromadění informací o celé populaci.

Jakožto zástupci občanů, médií, profesionálů a průmyslu kolektivně odmítáme plošné a nerozlišené ukládání telekomunikačních údajů. Naléhavě vás vyzýváme, abyste nevyvíjeli žádné snahy o znovuzavedení ukládání telekomunikačních údajů (data retention). Zároveň naléháme, abyste zahájili řízení o nesplnění povinnosti s cílem zajistit, aby byly národní zákony o ukládání údajů zrušeny ve všech dotčených členských státech. Dále apelujeme, abyste směřovali k celounijnímu zákazu praktik plošného a nerozlišeného ukládání údajů, které zaznamenávají aktivity lidí.

Vyzýváme vás k rozvoji evropského přístupu, který povede k EU bez invazivního sledování. Rádi s vámi budeme o těchto záležitostech diskutovat dle vašich možností.

S úctou,
(seznam všech podepsaných zde)